شرح پروژه:ساختمان ۶ طبقه بتن آرمه دو طرف دیوار برشی،انجام محاسبه بهینه به همراه دفترچه محاسبات دقیق؛ارائه مقدار بتن مصرفی؛ارائه لیستوفر آرماتور های تیر ها،ستون ها و دیوار ها؛ارائه طرح اختلاط بتن

متراژ:۱۵۳۰۰ متر مربع

کارفرما: مهندسی پنج دقیقه تا موفقیت