تعریف تونل:

تونل راهرو زیرزمینی افقی یا تقریباً افقی که از هر دو طرف به هوای آزاد مرتبط است.

مراحل تونل سازی

الف) تهیه طرح تونل

ب) نقشه برداری مسیر و تحقیقات مهندسی

ج) حفر تونل

د) نگهداری موقت تونل

طبقه بندی تونلها:

به طور کلی تونلها را می توان به سه دسته تونلهای حمل و نقل، تونلهای صنعتی و تونلهای معدنی تقسیم کرد.
تونلهای حمل و نقل: این تونلها به قصد رفت و آمد افراد و حمل مواد احداث شده و خود به گروههای زیر تقسیم می شوند:

الف) تونلهای راه آهن

ب) تونلهای راه

ج) تونلهای پیاده رو

د) تونلهای ناوبری

هـ) تونلهای مترو

تونلهای صنعتی:

این تونلها به منظور انتقال مواد و تاسیسات احداث می شوند و گروه تونلهای زیر را دربرمی گیرند:

الف) تونلهای مربوط به نیروگاههای آبی

ب) تونلهای انتقال آب

ج) تونلهای استفاده همگانی و پناهگاهها

د) تونلهای فاضلاب

هـ) تونلهای طرحهای صنعتی

و) انباری های نظامی

ذ) تونلهای دفن زباله های اتمی

تونل سازی

تونلهای معدنی:

این تونلها که به منظور احداث شبکه معادن حفر می شوند، شامل تونلهای زیرهستند:

الف) تونلهای گشایشی معدن

ب) تونلهای اکتشافی

ج) تونلهای استخراجی (مثل راهروهای معدنی، گالریها)

د)تونلهای خدماتی

هـ) تونلهای زهکشی

تونلهای حمل و نقل به عنوان یک سازه دائمی و برای استفاده طولانی مدت طراحی می شوند و سیستم نگهداری آنها بطور اصلوی با تونلهای معادن متفاوت است.
از جمله اختلافات دیگر تونلهای معدنی و حمل و نقل، ابعاد آنهاست. تونلهای معدنی ابعاد محدودی دارند، حال آنکه تونلهای حمل و نقل به مراتب ابعاد بزرگتری دارند.
قبل از حفر و احداث تونل، بایستی منطقه موردنظر را مطالعه کرد و مناسب ترین مسیر تونل را برگزید و آنگاه مسیر را مطالعه کرد. واضح است که این مطالعات زمان بر و هزینه بر است، اما بدون انجام آن ممکن است اشکالات اساسی در ضمن احداث تونل بروز کند.